POLÍTICA DE PRIVACITAT

Publicat: 02 novembre 2021

 

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA, és titular de la web.

Des d’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA estem compromesos amb la defensa dels drets de protecció de dades personals dels nostres clients i contactes per això publiquem aquesta informació, amb la finalitat d’informar degudament:

  • Dels teus drets i de l’ús d’aquesta web ABANS de facilitar les dades;
  • De les mesures que garanteixen la salvaguarda i integritat de les dades;
  • Perquè el consentiment previ a l’enviament de dades per la seva part pugui estar degudament fonamentat

Tot això complint amb totes les obligacions legalment disposades en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. i en el Reglament Europeo de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, així com tota la normativa espanyola i europea aplicable a aquesta matèria.

Per això, qualsevol usuari que desitgi informació, ha de marcar obligatòriament l’opció d’haver llegit i acceptat la política de privacitat del lloc web, l’avís legal i la política de cookies.

 

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Nom: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA

NIF: G96205695

Contacte: 96-351.01.30

Email: info@centrohistorico.com

 

2. Quina és la finalitat del tractament de les teves dades?

Les dades recollides a través dels formularis de la web s’usen per a dur a terme diferents tipus de tractaments de dades:

FORMULARIS CONTACTE: Les dades que recollim per aquesta via seran tractats per a poder facilitar-te la informació necessària sobre el bo que oferim.

HISTÒRIC i ANÀLISI CAMPANYA: Tractament de dades necessari per a poder disposar d’un històric, que permetin la gestió posterior, conèixer els resultats de les campanya.

INFORMACIÓ SOBRE LA CAMPANYA: Tractament de dades necessari per a poder fer arribar a l’interessat informació relativa a la campanya duta a terme.

GESTIÓ CAMPAÑA BONO REACTIVA CENTRI HISTÓRIC: Tractament de dades necessari per a poder dur a terme la gestió de la campanya, atendre la sol·licitud de bo, gestionar la seva adquisició i posterior bescanvi en els establiments adherits.

USTIFICACIÓ SUBVENCIÓ: És possible que per normativa hàgim de tractar determinades dades de caràcter personal a fi de facilitar a les administracions públiques la informació que requereixin a l’hora de justificar les possibles ajudes amb les quals s’ha finançat aquest projecte.

XARXES SOCIALS: Tractament de dades i imatge per a difusió de la campanya en xarxes socials, en els casos en què s’acceptin les bases de participació en la campanya.

 

3. Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals recollides a través dels formularis de la web es conservaran durant el temps necessari per a poder dur a terme la finalitat del tractament pel qual van ser facilitats. Una vegada s’ha donat fi al tractament, les dades bàsiques de contacte podran romandre en una base de dades històrica de clients, a l’efecte de poder facilitar gestions posteriors. Una vegada acabada la relació es mantindran bloquejats només amb la finalitat de complir les possibles obligacions legals i justificació de possibles ajudes i/o subvencions.

 

4 . Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Legalment podem tractar les dades que et sol·licitem en haver-nos proporcionat el teu consentiment per a poder fer-ho. Això és així perquè has manifestat expressament el teu consentiment mitjançant l’activació de la casella he llegit i accepto.

En el cas de l’HISTÒRIC I ANÀLISI: La base del tractament radica en l’interès legítim d’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA a poder prestar obtenir informació adequada sobre el resultat de la campanya. En el cas dels butlletins o informació periòdica, la base del tractament serà el consentiment de l’interessat, el qual pot revocar en qualsevol moment.

 

5. Es comuniquen les teves dades a altres destinataris?

Les dades que introdueixes en la web no seran comunicats a altres entitats, excepte per imperatiu legal o per a poder donar compliment a l’objecte per al qual van ser facilitats.

En aquest sentit, et volem informar que, en el cas que desitgis participar i obtenir el teu bo, les dades per al bescanvi i la seva utilització seran tractats per l’entitat bancària CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL Pots consultar l’avís legal AQUÍ

La política de protecció de dades de CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL la pots consultar AQUÍ

Les teves dades es recullen a través dels formularis inserits en la nostra web que està allotjada en els servidors de Professional Hosting amb CIF: B04437729, situada en Carrer Germans Machado, 19, CP 04720 EL PARADOR, Almeria, per això les teves dades no surten de la Unió Europea.

Pots consultar la seva política de privacitat AQUÍ

 

6. Quins drets tens en facilitar-nos les teves dades?

Són els següents:

Dret d'informació Tens dret a ser informat de manera clara Abans que les teves dades siguin recollides sobre quines dades teves estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicat a algú
Dret d'accés Per a conèixer quines dades teves estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicat a algú
Dret de rectificació Per a modificar aquelles dades teves inexactes o incomplets
Dret de cancel·lació Per a cancel·lar les teves dades inadequades o excessives
Dret d'oposició Per a evitar que es tractin les teves dades o que deixin de tractar-se, encara que només en els supòsits que estableix la llei
Dret de limitació del tractament Per a sol·licitar que se suspengui el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei
Dret a la portabilitat de les dades Per a poder rebre les teves dades facilitades en un format electrònic estructurat i d'ús habitual i poder transmetre'ls a un altre responsable
Dret a no ser objecte de decisions individualitzades Amb la finalitat que no es prengui una decisió sobre tu que produeixi efectes jurídics o t'afecti basada només en el tractament de les teves dades

7. Com pots exercitar els teus drets?

Per a exercir qualsevol dels teus drets hauràs de sol·licitar-ho a l’email info@centrohistorico.com

incloent:

1.- Fotocòpia del dni (passaport o un altre document d’identitat) o signatura electrònica.

2.- Contingut de la petició que realitzes i si fos necessari, els documents que l’acrediten.

3.- Adreça (a l’efecte de notificacions), data i signatura

Si exercites els teus drets per un representant voluntari expressament designat, hauràs d’aportar el document o instrument electrònic que acrediti la representació.

En el cas que el titular de les dades fos menor d’edat o incapacitat, s’exercitarà els drets pel seu representant legal degudament acreditat.

 

8. Què pots fer si els teus drets no han estat atesos?

En cas que consideris que no hem satisfet la teva petició, pots presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’apartat del seu web:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

 

9.  Enllaços a altres webs

Aquesta política de privacitat només s’aplica a les dades personals recaptades a través de la nostra web, però aquesta web conté enllaços a altres pàgines web pel que ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aquestes altres webs.

És a dir, en punxar en un d’aquests enllaços estan abandonant la nostra web pel que hauries de llegir les polítiques de privacitat d’aquestes altres webs que recaptin dades personals.

Si vols més informació, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha editat una guia del ciutadà, pots accedir en: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf